• ترازیاب لایکا Leica NA2 تحت لیسانس سوئیس. با دقت 0.7mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری ...
  • ترازیاب لایکا Leica NA720 ساخت سوئیس. با دقت 2.5mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری های ...
  • تزازیاب لایکا Leica NA724 ساخت سوئیس. با دقت 2mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری های ...
  • ترازیاب لایکا Leica NA728 ساخت سوئیس. با دقت 1.5mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری های ...
  • ترازیاب لایکا Leica NA730 ساخت سوئیس. با دقت 1.2mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری های ...
  • ترازیاب لایکا Leica NAK2 تحت لیسانس سوئیس. با دقت 0.7mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری ...
  • ترازیاب سندینگ SANDING SL32 ساخت چین. با دقت 1.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. تصویر عمودی. دارای صفحه مدرج ...
  • ترازیاب Nikon AC-2S ساخت ژاپن. با دقت 1.5mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری های دقیق. %100 ...
  • ترازیاب Nikon AS-2C ساخت ژاپن. دقیق. با دقت 0.8mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. قابلیت استفاده میكرومتر جهت ...
  • ترازیاب SOKKIA B20 تحت لیسانس كشور ژاپن. با دقت 1.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای میكروسكوپ قرائت ...
  • ترازیاب SOKKIA B40 تحت لیسانس كشور ژاپن. با دقت 2.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای میكروسكوپ قرائت ...
  • ترازیاب SOKKIA C300 تحت لیسانس كشور ژاپن. با دقت 2.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای میكروسكوپ قرائت ...
  • ترازیاب SOKKIA C320 تحت لیسانس كشور ژاپن. با دقت 2.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای لمپ قرائت زاویه ...
  • ترازیاب SOKKIA C330 تحت لیسانس كشور ژاپن. با دقت 2.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای لمپ قرائت زاویه ...
  • ترازیاب PENTAX AP-128 ساخت ژاپن. با دقت 1.5mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای صفحه مدرج خارجی جهت قرائت ...
  • ترازیاب PENTAX AP-281 ساخت ژاپن. با دقت 1.5mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. تصویر عمودی. دارای صفحه مدرج خارجی ...
  • ترازیاب AT24 ساخت چین. دقت اندازه گیری 2.0mm± در یک کیلومتر تراز یابی. دارای صفحه مدرج خارجی قرائت زاویه ...
  • ترازباب BOIF AL1532 ساخت چین . با دقت 1.5mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای صفحه مدرج خارجی جهت قرائت ...
  • ترازیاب DS24 ساخت چین. دقت اندازه گیری 2mm± در یک کیلومتر تراز یابی. دارای صفحه مدرج خارجی قرائت زاویه ...
  • ترازیاب DS32 ساخت چین. دقت اندازه گیری 1.0mm± در یک کیلومتر تراز یابی. دارای صفحه مدرج خارجی قرائت زاویه ...
  • ترازیاب DSZ3 ساخت چین. دقت اندازه گیری 2.0mm± در یک کیلومتر تراز یابی. دارای صفحه مدرج خارجی قرائت زاویه ...
  • ترازیاب طرح نیکن FAL28 ساخت چین. دقت اندازه گیری 1.5mm± در یک کیلومتر تراز یابی. دارای صفحه مدرج خارجی قرائت زاویه ...
  • ترازیاب FAL32 ساخت چین. دقت اندازه گیری 1.5mm± در یک کیلومتر تراز یابی. دارای صفحه مدرج خارجی قرائت زاویه ...
  • ترازیاب طرح لایکا NA32 ساخت چین . با دقت 1.0mm± در 1 كيلومتر تراز يابي رفت و برگشتي. دارای صفحه مدرج خارجی جهت ...
  • ترازیاب طرح لایکا NA532 ساخت چین . با دقت 1.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای صفحه مدرج خارجی جهت ...
  • ترازیاب RUIDE RL24 ساخت چین. دقت اندازه گیری 2mm± در یک کیلومتر تراز یابی. دارای صفحه مدرج خارجی برای قرائت زاویه ...
  • ترازیاب SOUTH NL32 ساخت چین. دقت اندازه گیری 1.0mm± در یک کیلومتر تراز یابی. دارای صفحه مدرج خارجی قرائت زاویه ...
  • ترازیاب TARGET AX2S ساخت چین. دقت اندازه گیری 1.5mm± در یک کیلومتر تراز یابی. دارای صفحه مدرج خارجی قرائت زاویه ...
  • ترازیاب طرح Topcon ساخت چین. دقت اندازه گیری 2.0mm± در یک کیلومتر تراز یابی. دارای صفحه مدرج خارجی برای قرائت ...
  • ترازیاب WISEMAN AL12-32 ساخت چین. دقت اندازه گیری 2mm± در یک کیلومتر تراز یابی. دارای صفحه مدرج خارجی برای قرائت ...