ارتباط دهنده

    • تاکی واکی, ارتباط دهنده Motorola T5720 - فروش فقط برای كار نقشه برداری - . دارای 2 تا 3 كیلو متر برد. قدرت ...
    • تاکی واکی, ارتباط دهنده Motorola TS5920 - فروش فقط برای كار نقشه برداری - . دارای 2 تا 3.5 كیلو متر برد. قدرت ...