• دیستومات SOKKISHA RED 2A ساخت ژاپن. لیزر کلاس A با قدرت 600nm کمترین و بیشترین فاصله اندازه گیری: از 35M تا 2900M متر ( ...
    • دیستومات SOKKISHA RED 2L ساخت ژاپن. لیزر کلاس A با قدرت 600nm کمترین و بیشترین فاصله اندازه گیری: از 35M تا 4600M متر ( ...
    • دیستومات ZEISS Eldi2 ساخت آلمان غربی. لیزر کلاس A با قدرت 900nm کمترین و بیشترین فاصله اندازه گیری: از 35M تا 1000M ...